12000 - leyka-ddusha-crystal-blister-1rezh-df2837v