24474 - vanna-akr--stella-150--150-70---foldon---obvyazka